FK Bear Group đã tổ chức cuộc họp Ủy ban hành chính vào ngày 12 tháng 6 năm 2016.  Trong cuộc họp này, FK đã ban hành Định vị chiến lược của công ty, văn hóa công ty trong khóa học mới và hành động: Tập trung vào khách hàng, Trung thực là ưu tiên hàng đầu, Lean Đổi mới, Chịu trách nhiệm về kết quả.